Program Policja

Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. została podpisana umowa z PZU ŻYCIE S.A. wprowadzająca nowy program grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji przechodzących na zaopatrzenie emerytalne – Program Policja 2015 – Emeryt. Jest on modyfikacją dotychczasowego programu ubezpieczeniowego dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Program został opracowany i wynegocjowany przez konsorcjum Mentor S.A. – PWS Konstanta. Udział w procesie miały Związki Zawodowe działające w Policji, które na mocy porozumienia z Komendantem Głównym Policji przejęły rolę ubezpieczającego.

Nasza oferta

w związku z wejściem w życie nowego programu ubezpieczeniowego Policja 2015, przygotowane zostały wspólnie z PZU Życie SA także nowe warunki kontynuacji ubezpieczenia po odejściu ze służby i pracy. Nowy program ubezpieczenia – Emeryt 2015 zastępuje dotychczasową ofertę ubezpieczenia Emeryt - Policja 2008. Program Policja Emeryt 2015 dedykowany jest odchodzącym ze służby i pracy Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz ich małżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom. Program wchodzi w życie od 1 marca 2016 roku.

Poniższa propozycja nowego programu ubezpieczeniowego Program Policja Emeryt 2015 uzyskała pozytywną ocenę i aprobatę działających w Policji Organizacji Związkowych Policji.

Zakres ochrony i wysokości świadczeń nowej oferty prezentujemy Państwu w broszurze dostępnej w zakładce Dokumenty i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią.

Pełne informacje o kształcie nowego programu - w tym OWU, umowę ubezpieczenia, wykaz placówek realizujących prywatną opiekę zdrowotną znajdą Państwo na stronie niniejszego portalu w zakładce Program Emeryt.


Do kogo adresowana jest oferta?

Program Policja Emeryt 2015 dedykowany jest odchodzącym ze służby i pracy Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz ich małżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom.

Jak długo można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Jak przedstawia się indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

Kiedy można przystąpić do ubezpieczenia na zasadach preferencyjnych?

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Ubezpieczonych w okresie karencji określonych w OWU. Jednak byli Funkcjonariusze i Pracownicy Policji oraz ich małżonkowie/partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci odchodzący z Programu Policja 2015 i przystępujący w pierwszym miesiącu do nowego Programu Policja 2015 – Emeryt (z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej) nie będą objęci żadnymi karencjami. W związku z powyższym zachęcamy do przystępowania do ubezpieczenia w pierwszym miesiącu po odejściu z jednostki Policji.

Osoby, które nabyły uprawnienia w trakcie trwania Umowy Policja 2015 – Emeryt w związku z zawarciem związku małżeńskiego lub osiągnięciem pełnoletności przystępując do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od nabycia uprawnienia są objęci wyłącznie karencjami dotyczącymi leczenia szpitalnego, pobytu na oddziale intensywnej terapii, rekonwalescencji, karty aptecznej, wystąpienia ciężkiej choroby oraz operacji chirurgicznych.

Karencje nie mają zastosowania w przypadku zdarzeń związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków!


Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?

W celu przystąpienia do Programu Policja 2015 – Emeryt należy:

 • Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w Państwa jednostce do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa: wybrać odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia, wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i do Klubu PZU oraz oświadczenie. Osoba prowadząca ubezpieczenie generuje indywidualny nr rachunku bankowego do opłacenia składki. Składkę należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa (np. opłacenie składki do 20 marca oznacza przystąpienie do ubezpieczenia od 1 kwietnia). TA OPCJA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA BĘDZIE DOSTĘPNA OD 01-03-2016!
 • Skontaktować się z PGA do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa w celu skompletowania dokumentacji ubezpieczeniowej i otrzymania indywidualnego nr rachunku bankowego do wpłaty składki za ubezpieczenie.PREFEROWANA FORMA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA DO KOŃCA LUTEGO!

W celu przyjęcia funkcjonariusza lub pracownika oraz ich małżonka i pełnoletnich dzieci do nowego ubezpieczenia należy wypełnić deklarację przystąpienia wraz z załączonymi oświadczeniami i odesłać ją na adres podmiotu dedykowanego do obsługi programu.

Uwaga: wypełniona deklaracja przystąpienia zawsze musi zawierać telefon oraz e-mail do ubezpieczonego.

Wypełniony i podpisany komplet dokumentów prosimy odesłać na adres:

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 19
02-486 Warszawa

Komplet wymaganych dokumentów:

 1. deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia na życie i OMS,
 2. deklaracja przystąpienia do klubu PZU Pomoc,
 3. oświadczenie PGA,
 4. dotychczasowa deklaracja z potwierdzeniem opłacenia ostatniej składki w ubezpieczeniu grupowym w komendzie.

Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:

 1. deklaracja podpisana 10 marca i wysłana 10 marca do PGA,
 2. składka zapłacona (wpływ na konto PGA) do 20 marca,
 3. początek odpowiedzialności PZU Życie S.A.- 1 kwiecień.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, PZU Życie SA ma prawo ustalić początek odpowiedzialności z terminem późniejszym (zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia) oraz nałożyć karencje zgodnie z OWU.

Jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?

 • rezygnację z ubezpieczenia – w każdej chwili można zrezygnować z ubezpieczenia, przesyłając informację listownie do PGA w terminie do 20-dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który nie będzie opłacona składka,
 • nieopłacenie składki.

Zakres wariantów ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI Wariant VII Wariant VIII
Zgon naturalny 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000
Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 36000 42000 48000 54000 60000 66000 72000 78000
Zgon w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 36000 42000 48000 54000 60000 66000 72000 78000
Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 72000 84000 96000 108000 120000 132000 144000 156000
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (za 1% uszczerbku) 240 280 320 360 400 440 480 520
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 240 280 320 360 400 440 480 520
Osierocenie dziecka 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200
Urodzenie dziecka 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Urodzenie martwego dziecka 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Zgon małżonka 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
Zgon małżonka w wyniku wypadku 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500
Zgon dziecka (do 25 roku życia) 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900
Zgon rodziców lub teściów 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwający co najmniej 3 dni spowodowany: Opcje medyczne (świadczenie za każdy dzień pobytu za pierwsze 14 dni / od 15. do 90. dnia):
wypadkiem komunikacyjnym 120/30 140/35 160/40 180/45 200/50 220/55 240/60 260/65
wypadkiem przy pracy 60/30 70/35 80/40 90/45 100/50 110/55 120/60 130/65
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 120/30 140/35 160/40 180/45 200/50 220/55 240/60 260/65
nieszczęśliwym wypadkiem 60/30 70/35 80/40 90/45 100/50 110/55 120/60 130/650
chorobą 30 35 40 45 50 55 60 65
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii - dodatkowe świadczenie jednorazowe 300 350 400 450 500 550 600 650
Rekonwalescencja na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu trwającym min. 10 dni 15 17,50 20 22,50 25 27,50 30 32,50
Karta apteczna 200 200 200 200 200 200 200 200
Operacje chirurgiczne
klasa I
klasa II
klasa III
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Wystąpienie ciężkiej choroby u ubezpieczonego 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Opieka Medyczna Standard Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
SKŁADKA MIESIĘCZNA 61 zł 69 zł 77 zł 85 zł 92 zł 100 zł 108 zł 116 zł

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna

Ubezpieczenie zdrowotne zwiększa poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU ŻYCIE SA W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy innych specjalizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, jest możliwość wykonania w krótkim terminie od kilkudziesięciu do ponad dwustu podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. Osoby, korzystające z usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, nie tracą czasu w kolejkach, telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla nich terminach.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ W UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
Opieka podstawowa:
lekarz rodzinny, internista, pediatra
nie tak tak tak
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów
 1. alergolog
 2. chirurg ogólny
 3. dermatolog
 4. diabetolog
 5. endokrynolog
 6. gastrolog
 7. ginekolog
 8. kardiolog
 9. nefrolog
 10. neurolog
 11. okulista
 12. ortopeda
 13. otolaryngolog
 14. pulmonolog
 15. reumatolog
 16. urolog
 1. ginekolog
 2. chirurg ogólny
 3. ortopeda
 4. okulista
 5. kardiolog
 6. pulmonolog
 7. dermatolog
 8. otolaryngolog
 9. neurolog
 10. urolog
 11. reumatolog
 12. alergolog
 13. gastrolog
 14. diabetolog
 15. endokrynolog
 16. nefrolog
 17. chirurg onkolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. hematolog
 21. hepatolog
 22. onkolog
 1. ginekolog
 2. chirurg ogólny
 3. ortopeda
 4. okulista
 5. kardiolog
 6. pulmonolog
 7. dermatolog
 8. otolaryngolog
 9. neurolog
 10. urolog
 11. reumatolog
 12. alergolog
 13. gastrolog
 14. diabetolog
 15. endokrynolog
 16. nefrolog
 17. chirurg onkolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. hematolog
 21. hepatolog
 22. onkolog
 23. lekarz chorób zakaźnych
 24. neurochirurg
 25. wenerolog
 26. radiolog
 1. ginekolog
 2. chirurg ogólny
 3. ortopeda
 4. okulista
 5. kardiolog
 6. pulmonolog
 7. dermatolog
 8. otolaryngolog
 9. neurolog
 10. urolog
 11. reumatolog
 12. alergolog
 13. gastrolog
 14. diabetolog
 15. endokrynolog
 16. nefrolog
 17. chirurg onkolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. hematolog
 21. hepatolog
 22. onkolog
 23. lekarz chorób zakaźnych
 24. neurochirurg
 25. wenerolog
 26. radiolog
 27. chirurg naczyniowy
 28. traumatolog
 29. proktolog
 30. lekarz specjalista rehabilitacji
Opieka specjalistyczna psychiatry i psychologa brak brak psychiatra - 4 wizyty w roku psychiatra - 4 wizyty w roku psycholog - 4 wizyty w roku
Podstawowe testy diagnostyczne (zgodnie z owu) tak (zakres ograniczony) tak tak tak
Specjalistyczne testy diagnostyczne (zgodnie z owu) Rabat -15% Rabat -15% tak tak
Zabiegi ambulatoryjne (zgodnie z owu) tak tak tak tak
Wizyty domowe (zgodnie z owu) brak 2 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie
Rehabilitacja (zgodnie z owu) brak brak brak Tak (bezpłatnie 30 zabiegów w roku)
Szczepienia (zgodnie z owu) brak -grypa - anatoksyna przeciw tężcowi
 • grypa
 • anatoksyna przeciw tężcowi
 • grypa
 • anatoksyna przeciw tężcowi
 • WZW typ A
 • WZW typ B
Prowadzenie ciąży (zgodnie z owu) Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
Infolinia 24h tak tak tak tak
Przegląd stomatologiczny raz w roku tak tak tak tak
Stomatologia zachowawcza - rabat -20% -20% -20% -20%
Refundacja kosztów usług medycznych

zwrot wydanych środków wg cennika PZU
dotyczy usług bezpłatnych zgodnie z wybranym zakresem
tak - wg cennika
 • częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych - w ramach posiadanego pakietu medycznego realizowanych poza siecią PZU Pomoc
 • zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego
 • refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego do pakietu Komfort, Komfort Plus lub Optimum. Opieką Medyczną mogą zostać również objęci członkowie rodzin ubezpieczonego przez wykupienie Pakietu Partnerskiego lub Rodzinnego. Ceny dopłat za poszczególne pakiety:
Typ Pakietu Standard Komfort Komfort Plus Optimum
Składka za pakiet indywidualny 23,40 zł 45,70 zł 76,60 zł
Składka za pakiet partnerski 12,75 zł 59,55 zł 104,15 zł 165,95 zł
Składka za pakiet rodzinny 25,50 zł 95,70 zł 162,60 zł 255,30 zł

Dokumenty do pobrania


Likwidacja szkód w Ubezpieczeniu na Życie

Grupa PZU uruchomiła nową formę składania wniosku o wypłatę świadczenia, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie - zgłoszenie internetowe.

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

Inne metody zgłoszenia świadczenia:

 • W dowolnym Oddziale PZU.
 • Przez telefon na Infolinii PZU 0-801-102-102 lub (22) 566-55-55

Sposoby uzyskania informacji o zgłoszonych świadczeniach.
Informacji związanych ze zgłoszonymi roszczeniami można uzyskać:

 • za pośrednictwem Internetu (Internetowy Status Sprawy) – po zgłoszeniu świadczenia przez Internet uprawniony otrzymuje maila z numerem sprawy oraz numerem PIN do zalogowania się do sprawy na stronie www.pzu.pl (opcja sprawdź status zgłoszenia),
 • na Infolinii PZU: tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55,
 • od pracowników Oddziału PZU.

Wykaz aptek realizujących świadczenia karty aptecznej.

Zasady korzystania z ubezpieczenia Opieka Medyczna we wszystkich dostępnych zakresach

 • Ubezpieczony ma do dyspozycji ok. 1450 placówek w 463 miastach w Polsce. Wykaz placówek.
 • Wykaz aptek realizujących świadczenia karty aptecznej.
 • Wizyty, badania, umawiamy poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej po adresem: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej.
  Potwierdzenie terminu wizyty/badania wysyłane jest SMS-em.
 • Istnieje także możliwość skorzystania z refundacji kosztów usług medycznych. Refundacja to częściowy zwrot kosztów usług realizowanych poza siecią placówek PZU. Klient może skorzystać z usług dowolnej placówki medycznej, a Ubezpieczyciel zwróci koszty przeprowadzonego leczenia.

Podstawowe zasady Refundacji Kosztów:

 1. Dotyczy usług nieodpłatnych objętych zakresem wybranego przez ubezpieczonego Wariantu, a realizowanych poza siecią PZU
 2. Realizacja usługi nie wymaga autoryzacji na infolinii PZU Pomoc
 3. Zwrot kosztów dokonywany jest w kwocie określonej dla danego świadczenia w Cenniku świadczeń zdrowotnych.
 4. Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego. Refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane.
 5. Zwrot dokonywany jest w ciągu max. 30 dni.

Zadzwoń
do nas

+48 22 398-69-86

Umów się
z konsultantem

Kontakt

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok.19
02-486 Warszawa
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87